วิธีการชำระเงินการชำระค่าบริการสามารถทำได้โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์

หรือใบเสนอราคาที่จัดส่งให้ท่านทางทางโทรสาร หรือทางอีเมล์

หลังจากทำการโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินด้วยการ ส่งอีเมลล์ sms หรือ สามารถโทรแจ้งได้ที่ 081-458-0240 

 
การ ตรวจนสอบการโอนเงินโดยระบบอินเตอร์เน็ต ดังนั้นหากท่านโอนค่าบริการ เมื่อทางเราได้รับ sms แล้วจะตรวจสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และจะเริ่มดำเนินการทันทีหลังจากได้รับการโอนค่าบริการ

 เงื่อนไข การส่งมอบงาน : กรณีค่าบริการเกินกว่า 5,000 บาท ขอความกรุณาท่านโอนเงินมัดจำล่วงหน้าร้อยละ 50 เมื่องานแปลเสร็จเรียบร้อยแล้วบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งส่วนท้ายของงานร้อยละ 50 ให้กับท่านเพื่อขอรับค่าบริการคงค้างหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และจะจัดส่งผลงานแปลฉบับสมบูรณ์ให้กับผู้จ้างแปลทันที

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน