การขอรับรองจากกรมการกงสุลขั้นตอนการรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

หจก. พูลศักดิ์ การแปล ยินดีให้บริการแปลเอกสารรับรองกงสุล โดยทีมงานคุณภาพ ลูกค้าในทุกภูมิภาคให้ความไว้วางใจใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพการเดินทางที่ไม่อำนวยสำหรับลูกค้า มอบให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรองเอกสารกงสุล ดำเนินการให้ท่าน ด้วยความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ยินดีให้บริการสำหรับทุกท่าน

การรับรองเอกสารแบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 
1. การรับรองคำแปล
  1.1 คำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ
  1.2 คำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย
  1.3 คำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทย เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร
 
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้
 
 
 
รายละเอียดของการรับรองเอกสารแต่ละประเภทมีดังนี้
 
1. การรับรองคำแปล
 
1.1 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ ได้แก่
 
- เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวคนต่างด้าวทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ
 
- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่า ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมหนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) ที่อำเภอออกให้ ฯลฯ (ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ท่านที่สามารถแปลได้ด้วยตนเอง ขอรับแบบฟอร์มคำแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้ที่กองสัญชาติฯ หรือ www.mfa.go.th/web/804.php)
 
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิรายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชี งบดุล ใบเสร็จการชำระภาษี ฯลฯ
 
- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือ รับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ หากเป็นเอกสารที่ออกโดยสถาบันการศึกษาของเอกชนต้องผ่านการรับรองจากกระทรวง ศึกษาธิการก่อน หรือมิเช่นนั้น สถาบันการศึกษาดังกล่าวต้องจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามมาให้ กรมการกงสุล กองสัญชาติและนิติกรณ์ ทราบเป็นการล่วงหน้า หากเป็นการรับรองสำเนาเอกสารการศึกษา จะต้องให้สถาบันการศึกษารับรองในสำเนานั้นเสียก่อน 
 
- เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ฯลฯ
 
  การยื่นคำร้อง
  กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดพร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 
- ต้นฉบับภาษาไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
 
- ต้นฉบับคำแปลภาษาอังกฤษ
 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 
- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
  ค่าธรรมเนียม
 
- เอกสารทั่วไป บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับ วันยื่น บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท 
 
- เอกสารสัญญาหรือเอกสารทางศาล บริการปกติคิดค่าธรรมเนียม 200 บาทสำหรับเอกสารที่มีจำนวนคำไม่เกิน 100 คำ
 
หากจำนวนคำเกิน 100 คำ ทุก ๆ 100 คำคิด 200 บาท และเศษของ 100 คำต่อไปคิด 200 บาท หากผู้ร้องประสงค์จะ
 
ขอรับบริการด่วน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าธรรมเนียมบริการปกติ
 
  1.2 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอังกฤษเป็นไทย ได้แก่
  - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ
 
- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ
 
- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
 
  การยื่นคำร้อง
  กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 
- เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศในไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่าง ประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นและสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน)
 
- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย 
 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 
- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 
- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
 
1.3 การรับรองคำแปลเอกสารภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาดัทช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน ฯลฯ
  - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร 
มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 
 
-เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส 
ใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียน
นิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 
 
- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ 
 
  การยื่นคำร้อง
  กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - เอกสารที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศในประเทศ ไทย (หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่าง ประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้น
และสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศนั้นในไทยก่อน) 
 
- ต้นฉบับคำแปลภาษาไทย (เอกสารคำแปลจากภาษาดัชท์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน เป็นภาษาไทย ต้องเป็นคำแปลที่จัดทำ โดยสถานทูตหรือสถานกงสุลประเทศที่ออกเอกสารนั้นในประเทศไทย) 
 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 
- ต้นฉบับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา กรณีผู้ร้องเป็นคนต่างชาติ
 
- หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจและผู้ รับมอบอำนาจ
  สำหรับเอกสารภาษาอารบิค คำแปลภาษาไทยเป็นอารบิคต้องแปลและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
 
  ค่าธรรมเนียม
  บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่นเอกสาร ) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท
 
 
2. การรับรองลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร ได้แก่
  2.1 เอกสารทางการค้า เช่น ใบกำกับราคาสินค้า (invoice) ใบรับรองแหล่ง กำเนิดสินค้า (Certificate of Orgin -C/O)ฯลฯ ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้าไทย หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อน
 
  2.2 เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารที่ออกเอกสารนั้น
 
  2.3 หนังสือมอบอำนาจ (ในนามบริษัท) ผู้มอบอำนาจต้องเป็นกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามตามที่ระบุในหนังสือรับรอง ของกระทรวงพาณิชย์ และต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 
  2.4 หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนบุคคล) ผู้มอบอำนาจต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 
  2.5 หนังสือรับรองอื่น ๆ อาทิ หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า และหนังสือรับรองความประพฤติ ต้องเป็นเอกสารซึ่งออกหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
สำหรับใบตรวจโรคหรือใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มี ตัวอย่างลายมือชื่อให้กองสัญชาติฯ ตรวจสอบ
ต้องนำเอกสารดังกล่าวไปให้แพทยสภารับรองก่อน
 
  การยื่นคำร้อง
  กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - เอกสารที่ต้องการรับรอง
 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของเอกสาร
 
- หากเป็นเอกสารของบริษัทต้องมีหนังสือรับรองบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
  ค่าธรรมเนียม
  บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่น) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท
 
 
3. การรับรองสำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการไทยออกให้ 
  - เอกสารการทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ฯลฯ 
 
- เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสใบสำคัญแสดงการหย่า หนังสือรับรองความเป็นโสด ฯลฯ
 
- เอกสารการทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ฯลฯ 
 
- เอกสารการศึกษา เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร และหนังสือรับรองสถาบันการศึกษา ฯลฯ
 
  การยื่นคำร้อง
  กรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้
  - ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด 
 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หากยื่นแทนเจ้าของเอกสารต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 
  ค่าธรรมเนียม
  บริการปกติ ฉบับละ 200 บาท (ใช้เวลา 2 วันทำการไม่นับวันยื่น) บริการด่วน ฉบับละ 400 บาท 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน