รับแปลสัญญาPulsak Translation Limited Partnership   
ศูนย์การแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร รับแปลภาษา รับแปลกฎหมาย รับแปลสัญญา 
รับแปลเอกสารทั่วไปทุกชนิด รับรองการแปลเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ประสบการณ์ 20  ปี 
Tel. 02-1741022 Mobile: 0865577100 LIne ID: 0814580240
pulsaktranslation@gmail.com

การแปลสัญญาเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ดังนั้น หากมีการแปลสัญญาโดยไม่ถูกต้อง ธุรกิจของท่านอาจเสียเปรียบคู่สัญญา เพราะคำกฎหมาย สามารถตีความได้หลายอย่าง ดังนั้น หากใช้คำศัพท์ทางกฎหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจง หรือเป็นคำศัพททั่วไปท่านอาจมีปัญหาหากมีการฟ้องร้องกัน หรือสัญญาท่านอาจใช้ไม่ได้เลย เพราะกฎหมายมีคำว่า "แปลถูก" กับ "แปลผิด" เท่านั้นเอง ไม่มีคำว่าแปลพอใช้ได้ ดังนั้น หากท่านต้องการงานที่แปลพอใช้ได้และขอค่าบริการราคาถูก ท่านอาจใช้บริการแห่งอื่นที่ราคาถูกแต่ความหมายผิดไป...จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาว่าการแปลสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ และลงทุนเพียงครั้งเดียวในธุรกิจของท่่าน นอกจากการแปลสัญญาแล้ว ในภาคธุรกิจยังต้องมีการจัดทำข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี งบการเงิน ซึ่งเราเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ จึงขอฝากท่านช่วยพิจารณาให้เรารับใช้ท่านในงานต่อไป และหากท่านมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ผลงานแปลสัญญาต่างๆ ที่ผ่านมา ได้แก่

รับแปลสัญญาให้บริการ
รับแปลสัญญาตกลงจ้าง
รับแปลสัญญาร่วมค้า
รับแปลสัญญาซื้อขาย
รับแปลสัญญาต่างตอบแทน
รับแปลสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

รับแปลสัญญาจะซื้อจะขาย
รับแปลสัญญาเช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รับแปลสัญญากู้ยืมเงิน
รับแปลสัญญาค้ำประกัน
รับแปลสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
รับแปลสัญญาจ้างขนส่ง

รับแปลสัญญาอื่นๆ

  
               ความหมายของสัญญา คือนิติกรรมที่ทำขึ้นของสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์ โดยยึดหลักความเป็นธรรม และอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การทำสัญญาเป็นการลงนามที่มีผลผูกพันทางนิติกรรม เป้าหมายหรือประโยชน์สุดท้ายที่จะได้จากสัญญา วัตถุประสงค์ของสัญญาจะต้องเป็นเป้าหมายที่คู่สัญญามีร่วมกัน ไม่ใช่เป้าหมายของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ในการทำสัญญาทุกครั้งและสัญญาทุกชนิดจะต้องมีวัตถุประสงค์เสมอ การเกิดสิทธิ์เมื่อมีการลงนามร่วมกันโดยถือไว้ฝ่ายละฉบับ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำนิติกรรมและในทางกฎหมาย หากมีปัญหาภายหลัง สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจคือการทำสัญญา ดังนั้น คู่สัญญาของท่านหรือท่านเองจะต้องเห็นความสำคัญของการทำสัญญา และหากมีการแปลผิดพลาดท่านอาจจะกลายเป็นผู้เสียเปรียบกับคู่สัญญา  เรายินดีแปลสัญญาให้กับท่านอย่างละเอียดทุกถ้อยคำในสัญญามิให้ผิดพลาดหรือตกหล่นใดๆ และใช้คำถูกต้องตามภาษากฎหมาย ซึ่งหากผู้แปลมิได้มีความเชี่ยวชาญด้านการแปลสัญญามักใช้ภาษาทั่วไปซึ่งอาจตีความได้หลายอย่าง หากมีเหตุที่คู่สัญญาเกิดฟ้องร้องกันผู้จ้างแปลอาจเสียเปรียบคู่สัญญา หากท่านต้องการความถูกต้องครบถ้วน ท่านชำระค่าบริการสูงซักนิดแต่ได้ความถูกต้องไปใช้ในการทำสัญญากับคู่สัญญาของท่านเราเห็นว่าท่านคุ้มกว่าที่จะมาเสียหายในภายหลังหากมีคดีต่างๆ กันเกิดขึ้น ซึ่งตามประสบการณ์ของเรา มักจะมีลูกค้าที่มาขอใช้บริการในภายหลังที่เกิดการฟ้องร้องกันแล้วและเสียเปรียบคู่สัญญา ...โปรดคำนึงถึงจุดคุ้มทุนที่ท่านคาดการณ์ว่าอนาคตธุรกิจของท่านจะดำเนินบนความถูกต้องไม่เสียเปรียบคู่สัญญาหรือคู่ค้าต่อไป....เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลสัญญา ประสบการณ์ยาวนานถึง 16 ปีเต็ม....โปรดให้ความไว้วางใจใช้บริการ พิมทรานสเลชั่น...บริการด้วยใจ..

.......บริการด้วยใจและความสามารถที่มีด้วยประสบการณ์ 20 ปีเต็ม......

 
บริการจากเรา

รับแปลภาษา

รับแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารกฏหมาย

รับแปลสัญญา

รับแปลบทคัดย่อ

รับแปลงบการเงิน

รับแปลเอกสารด่วน

รับแปลงานนักศึกษา

รับแปลงาน